1

Bổ nhiệm Chủ tịch HDQT nhiệm kỳ 2017-2022

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022. Chi tiết quyết định xem tại đây


Các tin khác