1

Biên bản họp HDQT về việc phân phối cổ phiếu Quỹ và cổ phiếu Thưởng của công ty

Công ty cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu công bố biên bản họp HDQT về việc phân phối cổ phiếu Quỹ và cổ phiếu Thưởng của công ty tại đây.

Các tin khác