1

Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn (ông Nguyễn Văn Ngọc)

Cổ đông lớn Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu là ông Nguyễn Văn Ngọc báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn như sau:

1. Tên nhà đầu tư: Nguyễn Văn Ngọc - Số CMND: 011410565 cấp ngày 03/04/2004 tại Công an HN - Điện thoại: 0979790968

2. Tên cổ phiếu sở hữu: CTCP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 415.590 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 5,19 %

4. Số lượng cổ phiếu đã bán: 14.720 cổ phiếu

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 400.870 cổ phiếu; chiếm tỷ lệ: 5, 01 %

6. Lý do thay đổi sở hữu: Bán cổ phiếu

7. Ngày thay đổi sở hữu: 05/12 /2011

Các tin khác