1

Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn (Ông Nguyễn Văn Hanh)

Cổ đông lớn Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu là ông Nguyễn Văn Hanh báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn như sau:

1. Tên nhà đầu tư: Nguyễn Văn Hanh  
-    Số CMND: 022599666 cấp ngày 19-07-07 tại Công an TP HCM
-    Điện thoại: 0938868888
2. Tên cổ phiếu sở hữu: CTCP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 596.324 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 7,45%
4. Số lượng cổ phiếu đã bán: 200.000 cổ phiếu
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 396,324 cổ phiếu; chiếm tỷ lệ: 4,95%
6. Lý do thay đổi sở hữu: Bán cổ phiếu
7. Ngày thay đổi sở hữu: 28/01/2013

Các tin khác