1

Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn (Ông Hoàng Minh Châu)

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn (Ông Hoàng Minh Châu)

1. Họ và tên: Hoàng Minh Châu
- Quốc tịch:          Việt Nam  
- Số CMND: 023149001 ngày cấp 05/10/2005 nơi cấp: CA TP HCM
- Địa chỉ liên lạc: 034 Khu Phú Gia, Đường Hà Huy Tập, P Tân Phong, Quận 7, TPHCM
- Điện thoại: 0903888777
Người có liên quan (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu):
- Họ và tên cá nhân  có liên quan: bà Mai Thị Thúy Mai
- Số CMND 023121854 ngày cấp 12/08/20015 .nơi cấp.: CA TP HCM 
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Trưởng Ban Kiểm Soát Cty cp Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
- Mối quan hệ với cá nhân: vợ
2. Tên cổ phiếu sở hữu: cổ phiếu Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
3. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3 
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu  nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu  đã mua: 500,000 cổ phiếu 
6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu  nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 500,000 cổ phiếu chiếm 6.58% trên tổng mệnh giá đã phát hành
7. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 07/05/2015.
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu  người có liên quan nắm giữ trước khi giao dịch: 821,774 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 10.27% trên tổng mệnh giá đã phát hành.
9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu  cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch: 321,774 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 4.02% trên tổng mệnh giá đã phát hành.


Các tin khác