1

Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn (công ty TNHH Nam Việt và Liên Doanh

Cổ đông lớn Công ty Cổ phầnCông Nghệ Sao Bắc Đẩu là Cty TNHH Nam Việt và Liên Danh báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn như sau:

1. Tên nhà đầu tư: Cty TNHH Nam Việt và Liên Danh                 
 - Số GP DKKD: 4102002373 cấp ngày 08/03/2010 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM
- Điện thoại: 08 3 9707121 Đại diện: Bà Cao Khánh Thu
2. Tên cổ phiếu sở hữu: CTCP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:747.809 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ:9,35 %
4. Số lượng cổ phiếu đã mua: 20.000 cổ phiếu
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 767.809 cổ phiếu; chiếm tỷ lệ:9,60%
6. Lý do thay đổi sở hữu: Mua cổ phiếu
7. Ngày thay đổi sở hữu: 28/11/2011
Các tin khác