1

Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn

I. Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn (công ty TNHH Nam Việt và Liên Danh)

Cổ đông lớn Công ty Cổ phầnCông Nghệ Sao Bắc Đẩu là Cty TNHH Nam Việt và Liên Danh báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn như sau:

   1. Tên nhà đầu tư: Cty TNHH Nam Việt và Liên Danh                  

       - Số GP DKKD: 4102002373 cấp ngày 08/03/2010 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM

       - Điện thoại: 08 3 9707121 Đại diện: Bà Cao Khánh Thu

   2. Tên cổ phiếu sở hữu: CTCP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

   3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 767.809 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 9,60%

  4. Số lượng cổ phiếu đã mua: 85.312 cổ phiếu

  5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 853.121 cổ phiếu; chiếm tỷ lệ:10,66%

  6. Lý do thay đổi sở hữu: Mua cổ phiếu

  7. Ngày thay đổi sở hữu: 18/01/20112


II. Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn (ông Nguyễn Văn Ngọc)

Cổ đông lớn Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu là ông Nguyễn Văn Ngọc báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn như sau:

  1. Tên nhà đầu tư: Nguyễn Văn Ngọc - Số CMND: 011410565 cấp ngày 03/04/2004 tại Công an HN - Điện thoại: 0979790968

  2. Tên cổ phiếu sở hữu: CTCP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

  3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 400.870 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 5, 01 %

  4. Số lượng cổ phiếu đã bán: 277.968 cổ phiếu

  5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 122.902 cổ phiếu; chiếm tỷ lệ: 1,54 %

  6. Lý do thay đổi sở hữu: Bán cổ phiếu

  7. Ngày thay đổi sở hữu: 18/01/20112


III. Báo cáo về thay đổi tỉ lệ sở hữu của cổ đông lớn (ông Nguyễn Đức Quang- Chủ tịch HĐQT)

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông của cổ đông lớn (Ông Nguyễn Đức Quang- Chủ tịch HĐQT như sau:

  1. Tên nhà đầu tư: Nguyễn Đức Quang - Số CMND: 022542249 cấp ngày 14/05/2003 tại Công an TP HCM - Điện thoại: 0903726868

  2. Tên cổ phiếu sở hữu: CTCP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

  3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 607.862 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 7,60 %

  4. Số lượng cổ phiếu đã mua 67.540 cổ phiếu

  5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 675.402 cổ phiếu; chiếm tỷ lệ: 8,44 %

  6. Lý do thay đổi sở hữu: Mua cổ phiếu

  7. Ngày thay đổi sở hữu: 18/01/20112


IV. Báo cáo về thay đổi tỉ lệ sở hữu của cổ đông lớn (ông Trần Anh Tuấn- TV HĐQT kiêm TGĐ)

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông của cổ đông lớn (Ông Trần Anh Tuấn- TV HĐQT kiêm TGĐ như sau:

  1. Tên nhà đầu tư: Trần Anh Tuấn - Số CMND: 012501082 cấp ngày 14/03/2002 tại Công an TP HN - Điện thoại: 01689999079

  2. Tên cổ phiếu sở hữu: CTCP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

  3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 283.613 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 3,55 %

  4. Số lượng cổ phiếu đã mua 31.513 cổ phiếu

  5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 315.126 cổ phiếu; chiếm tỷ lệ: 3,94 %

  6. Lý do thay đổi sở hữu: Mua cổ phiếu

  7. Ngày thay đổi sở hữu: 18/01/20112


V. Báo cáo về thay đổi tỉ lệ sở hữu của cổ đông lớn (ông Đỗ Văn Hào- TV HĐQT)

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông của cổ đông lớn (Ông Đỗ Văn Hào- TV HĐQT như sau:

  1. Tên nhà đầu tư: Đỗ Văn Hào - Số CMND: 022970616 cấp ngày 30/03/2006 tại Công an TP HN - Điện thoại: 01689999067

  2. Tên cổ phiếu sở hữu: CTCP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

  3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 279.394 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 3,49 %

  4. Số lượng cổ phiếu đã mua 15.606 cổ phiếu

  5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 295.000 cổ phiếu; chiếm tỷ lệ: 3,69 %

  6. Lý do thay đổi sở hữu: Mua cổ phiếu

  7. Ngày thay đổi sở hữu: 18/01/20112


VI. Báo cáo về thay đổi tỉ lệ sở hữu của cổ đông lớn (ông Đặng Nam Sơn- TV HĐQT)

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông của cổ đông lớn (Ông Đặng Nam Sơn- TV HĐQT như sau:

  1. Tên nhà đầu tư: Đặng Nam Sơn - Số CMND: 011762246 cấp ngày 29/04/1994 tại Công an TP HN - Điện thoại: 0903465556

  2. Tên cổ phiếu sở hữu: CTCP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

  3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 258.424 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 3,23 %

  4. Số lượng cổ phiếu đã mua 14.357 cổ phiếu

  5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 272.781 cổ phiếu; chiếm tỷ lệ: 3,41 %

  6. Lý do thay đổi sở hữu: Mua cổ phiếu

  7. Ngày thay đổi sở hữu: 18/01/20112


VII. Báo cáo về thay đổi tỉ lệ sở hữu của cổ đông lớn (ông Trần Tuyên Đức- Phó chủ tịch HĐQT)

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông của cổ đông lớn (Ông Trần Tuyên Đức- Phó chủ tịch HĐQT như sau:

  1. Tên nhà đầu tư: Trần Tuyên Đức - Số CMND: 022308961 cấp ngày 23/07/1996 tại Công an TP HN - Điện thoại: 0903323338

  2. Tên cổ phiếu sở hữu: CTCP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

  3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 336.335 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 4,20 %

  4. Số lượng cổ phiếu đã mua 18.685 cổ phiếu

  5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 355.020 cổ phiếu; chiếm tỷ lệ: 4,44 %

  6. Lý do thay đổi sở hữu: Mua cổ phiếu

  7. Ngày thay đổi sở hữu: 18/01/20112


VIII. Báo cáo về thay đổi tỉ lệ sở hữu của cổ đông lớn (Bà Mai Thị Thúy Mai- Trưởng BKS)


Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông của cổ đông lớn (Bà Mai Thị Thúy Mai- Trưởng BKS như sau:

  1. Tên nhà đầu tư: Mai Thị Thúy Mai - Số CMND: 023121854 cấp ngày 12/08/2005 tại Công an TP HN - Điện thoại : 0944888777

  2. Tên cổ phiếu sở hữu: CTCP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

  3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 404.597 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 5,06 %

  4. Số lượng cổ phiếu đã mua 18.685 cổ phiếu

  5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 449.552 cổ phiếu; chiếm tỷ lệ: 5.62 %

  6. Lý do thay đổi sở hữu: Mua cổ phiếu

  7. Ngày thay đổi sở hữu: 18/01/20112

Các tin khác