1

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan tới cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu báo cáo giao dịch cổ phiếu của bà Phạm Thị Yên (vợ Ông Hà Thế Thập  – Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành) như sau:
   1. Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Thị Yên
- Số CMND: 024425777
- Quốc tịch: Việt Nam
   2. Tên nhân sự chủ chốt tại Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu: Ông Hà Thế Thập
- Số CMND: 024425776
- Quốc tịch: Việt Nam
- Chức vụ hiện nay tại công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu: Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành.
- Mối quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt: Vợ
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nhân sự chủ chốt đang nắm giữ:  54,499 cổ phiếu, chiếm 0.66%.
   3. Mã chứng khoán giao dịch: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
   4. Số tài khoản giao dịch cổ phiếu nêu tại mục 3: không có
   5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 77,362 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.93%.
   6. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 77,362 cổ phiếu
   7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu chiếm tỷ lệ  0%.
   8. Mục đích thực hiện giao dịch: chuyển nhượng cổ phiếu
   9. Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận
   10. Thời gian thực hiện giao dịch: 24/07/2015


Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Hà Thế Thập  – Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành) như sau:
   1. Tên người thực hiện giao dịch: Hà Thế Thập
   2. Số chứng minh thư: 024425776
   3. Điện thoại liên hệ: 0903 615999
   4. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành
   5. Mã chứng khoán giao dịch: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
   6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 54,499 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.66%.
   7. Số lượng cổ phiếu giao dịch: 42,638 cổ phiếu
   8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11,861 cổ phiếu chiếm tỷ lệ  0.14%.
   9. Mục đích thực hiện giao dịch: chuyển nhượng cổ phiếu
   10. Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận
   11. Thời gian thực hiện giao dịch: 24/07/2015

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Nguyễn Việt Thắng  – Phó Tổng Giám Đốc khối Khách hàng Chiến Lược) như sau:
   1. Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Việt Thắng
   2. Số chứng minh thư: 063080679
   3. Điện thoại liên hệ: 0903 261235
   4. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám Đốc khối Khách hàng Chiến Lược
   5. Mã chứng khoán giao dịch: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
   6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 141,145 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.70%.
   7. Số lượng cổ phiếu giao dịch: 31,735 cổ phiếu
   8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:  172,880 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 2.09 %.
   9. Mục đích thực hiện giao dịch: nhận chuyển nhượng cổ phiếu
   10. Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận
   11. Thời gian thực hiện giao dịch: 24/07/2015

Các tin khác