1

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ như bên dưới:

1. Tên người thực hiện giao dịch: Mai Thị Thúy Mai
2. Số chứng minh thư hoặc hộ chiếu: 023121854
3. Điện thoại liên hệ: 0944888777
4. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Trưởng Ban Kiểm Soát
5. Mã chứng khoán giao dịch: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 821,774 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 10.27% trên tổng mệnh giá đã phát hành.
7. Số lượng cổ phiếu giao dịch: 500,000 cổ phiếu
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 321,774 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 4.02% trên tổng mệnh giá đã phát hành.
9. Mục đích thực hiện giao dịch: chuyển nhượng cổ phiếu
10. Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận
11. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 07/05/2015


1. Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Việt Thắng
2. Số chứng minh thư hoặc hộ chiếu: 063080679
3. Điện thoại liên hệ: 0903 261235
4. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám Đốc khối Khách hàng Chiến Lược
5. Mã chứng khoán giao dịch: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 105,077 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.31% trên tổng mệnh giá đã phát hành.
7. Số lượng cổ phiếu giao dịch: 24,415 cổ phiếu
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 129,492 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 1.62% trên tổng mệnh giá đã phát hành.
9. Mục đích thực hiện giao dịch: nhận chuyển nhượng cổ phiếu
10. Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận
11. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 07/05/2015


1. Tên người thực hiện giao dịch: Đỗ Văn Hào
2. Số chứng minh thư hoặc hộ chiếu: 022970616
3. Điện thoại liên hệ: 0979954567
4. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT-Thư ký Công ty
5. Mã chứng khoán giao dịch: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 506,950 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.34% trên tổng mệnh giá đã phát hành.
7. Số lượng cổ phiếu giao dịch: 73,156 cổ phiếu
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 580,106 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 7.25% trên tổng mệnh giá đã phát hành.
9. Mục đích thực hiện giao dịch: nhận chuyển nhượng cổ phiếu
10. Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận
11. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 07/05/2015


1. Tên người thực hiện giao dịch: Trần Anh Tuấn
2. Số chứng minh thư hoặc hộ chiếu: 012501082
3. Điện thoại liên hệ: 01689999079
4. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Tổng Giám Đốc- Thành viên HĐQT
5. Mã chứng khoán giao dịch: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 415,126 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.19% trên tổng mệnh giá đã phát hành.
7. Số lượng cổ phiếu giao dịch: 53,156 cổ phiếu
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 468,282 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 5.85% trên tổng mệnh giá đã phát hành.
9. Mục đích thực hiện giao dịch: nhận chuyển nhượng cổ phiếu
10. Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận
11. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 07/05/2015


1. Tên người thực hiện giao dịch: Lê Hồng Phong
2. Số chứng minh thư hoặc hộ chiếu: 021865709
3. Điện thoại liên hệ: 0903 838455
4. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT – Phó TGĐ Kinh doanh Cấp cao.
5. Mã chứng khoán giao dịch: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 170,748 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.13% trên tổng mệnh giá đã phát hành.
7. Số lượng cổ phiếu giao dịch: 37,153 cổ phiếu
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 207,901 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 2.60% trên tổng mệnh giá đã phát hành.
9. Mục đích thực hiện giao dịch: nhận chuyển nhượng cổ phiếu
10. Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận
11. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 07/05/2015


1. Tên người thực hiện giao dịch: Hoàng Hải Thịnh
2. Số chứng minh thư hoặc hộ chiếu: 012050710
3. Điện thoại liên hệ: 0903 466868
4. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT – Phó TGĐ Phụ trách Đối Ngoại
5. Mã chứng khoán giao dịch: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 194,099 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.43% trên tổng mệnh giá đã phát hành.
7. Số lượng cổ phiếu giao dịch: 12,384 cổ phiếu
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 206,483 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 2.58% trên tổng mệnh giá đã phát hành.
9. Mục đích thực hiện giao dịch: nhận chuyển nhượng cổ phiếu
10. Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận
11. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 07/05/2015


Các tin khác