1

Báo cáo giao dịch cổ phiếu người nội bộ của công ty đại chúng (Ông Đặng Nam Sơn - Thành viên HĐQT)

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch :

- Họ và tên cá nhân:      ĐẶNG NAM SƠN

- Quốc tịch:                  Việt Nam

- Số CMND:                 011762246 do Công An Thành phố Hà Nội cấp ngày 29/04/1994

- Địa chỉ liên hệ:           Số 2 hẻm 86 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại:                 0983172004

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Hội đồng quản trị

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng:

- Họ và tên người nội bộ: ĐẶNG NAM SƠN

- Quốc tịch:                  Việt Nam

- Số CMND:                 011762246 do Công An Thành phố Hà Nội cấp ngày 29/04/1994

- Địa chỉ thường trú:      Số 2 hẻm 86 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 0983172004                           email: sondn@saobacdau.vn

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 297,331 cp

3. Mã chứng khoán giao dịch: không

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu: không

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu  nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch 297,331 cp chiếm 3.59%

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chuyn nhượng: 43,824 cp

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đã giao dịch: 43,824 cp

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 341,155cp chiếm 4.12%

9. Phương thức giao dịch: thỏa thuận

10. Thời thực hiện giao dịch: từ ngày 20/06/2016 đến ngày 27/06/2016

 Các tin khác