1

Thông tin mới nhất về cổ đông

Thông tin mới nhất về cổ đông tính đến ngày 26/01/2016

Miêu tả

Số lượng cổ đông

Số cổ phần nắm giữ

Tỷ trọng trên tổng số cổ phần đã phát hành

1. Cổ đông nhà nước

---

---

---

2. Cổ đông trong công ty, trong đó:

40

5,104,863

61.59%

- HĐQT ( Bao gồm ban TGĐ)

10

4,357,817

52.58%

- Ban Kiểm Soát

2

366,629

4.42%

- Cán bộ CNV

28

380,417

4.59%

- Cổ phiếu quỹ

0

0

0%

 3. Cổ đông ngoài công ty, trong đó:

 

 

 

- Cổ đông trong nước

 

 

 

+ Cá nhân

154

3,183,044

38.41%

+ Tổ chức

- Cổ đông ngoài nước

0

0

0%

+ Cá nhân

+ Tổ chức

Tổng cộng

194

8.287.907

100%