Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2016 27/04/2017 8:27:21 SA

Xem thêm ›

Thông báo điều chỉnh thông tin tạm ứng cổ tức năm 2016. 09/01/2017 3:20:43 CH

Xem thêm ›

Thông báo v/v chi trả tạm ứng 10% cổ tức 2015 qua hình thức duy nhất: chuyển khoản 04/02/2016 10:03:41 SA

Xem thêm ›

Tạm ứng cổ tức 2015 28/01/2016 12:43:44 CH

Căn cứ vào kết quả kinh doanh sơ bộ, ngày 27/01/2016 HĐQT công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và quyết định tạm ứng cổ tức cho cổ đông

Xem thêm ›

Tạm ứng cổ tức 2014 05/02/2015 12:03:12 CH

Căn cứ vào kết quả kinh doanh sơ bộ, ngày 05/02/2015 HĐQT công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và quyết định tạm ứng cổ tức cho cổ đông

Xem thêm ›

Tạm ứng cổ tức 2013 15/01/2014 9:32:12 SA

Ngày 14/01/2014 HĐQT công ty cp Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và quyết định tạm ứng cổ tức 2013 cho cổ đông

Xem thêm ›

Tạm ứng cổ tức 2012 25/01/2013 11:23:10 SA

Ngày 22/01/2013 HĐQT công ty cp Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và quyết định tạm ứng cổ tức 2012 cho cổ đông

Xem thêm ›

Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2011 13/01/2012 10:27:56 SA

Ngày 12/01/2012, HĐQT công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và thông qua kết quả HĐSXKD hợp nhất tạm tính năm 2011

Xem thêm ›

Thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2010 25/08/2011 2:23:54 CH

Ngày 23/04/2011, ĐHĐCĐ công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã phê duyệt mức chia cổ tức còn lại năm 2010 cho cổ đông là 8%. Ngày 27/04/2011, HĐQT công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và thông qua việc chi trả chi tiết như sau:

Xem thêm ›

Thông báo phát hành cổ phiếu thưởng năm 2010 19/09/2011 9:01:11 SA

Công ty cổ phần Công nghệ sao Bắc Đẩu xin thông báođến về việc phát hành cổ phiếu thưởng năm 2010

Xem thêm ›