Thông báo phát hành cổ phiếu thưởng năm 2010 25/08/2011 2:56:36 CH

Thông báo phát hành cổ phiểu thưởng năm 2010
Công ty Sao Bắc Đẩu...

Xem thêm ›

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng 25/08/2011 2:48:02 CH

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng

Xem thêm ›

Thông báo chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2008 25/08/2011 2:38:42 CH

HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu thông báo chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2008. (Download file để xem chi tiết)

Xem thêm ›

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu ngừng phát hành hai chương trình tăng vốn năm 2008. 25/08/2011 2:30:24 CH

Ngày 25 tháng 02 năm 2009, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và thống nhất hủy hai chương trình phát hành tăng vốn năm 2008 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2008 của Công ty phê duyệt, cụ thể như sau:

 

Xem thêm ›