Thông báo mời họp ĐHCĐ Công ty Sao Bắc Đẩu 2017 05/04/2017 10:47:12 SA

Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu xin kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2017

Xem thêm ›

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 30/03/2016 2:36:10 CH

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu kính mời

Quý vị Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016

Xem thêm ›

Sao Bắc Đẩu thông báo mời Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 01/04/2015 8:43:29 SA

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu kính mời
Quý vị Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2015

Xem thêm ›

Sao Bắc Đẩu thông báo mời Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 02/04/2014 9:02:47 SA

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu kính mời
Quý vị Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2014

Xem thêm ›

Sao Bắc Đẩu thông báo mời Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 13/03/2013 2:33:41 CH

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu kính mời
Quý vị Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2013

Xem thêm ›

Sao Bắc Đẩu thông báo mời Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 06/04/2012 12:07:34 CH

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu kính mời

Quý vị Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2012

Xem thêm ›

Sao Bắc Đẩu thông báo mời Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 25/08/2011 10:54:59 SA

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu kính mời Quý vị Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2010.

Xem thêm ›

Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2010 25/08/2011 11:27:22 SA

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu kính mời
Quý vị Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2010

Xem thêm ›

Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2009 25/08/2011 11:54:25 SA

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu kính mời
Quý vị Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2009

Xem thêm ›

Thông báo mới về Đại hội cổ đông thường niên 2008 Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (18/03/2008) 16/09/2011 3:41:52 CH

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông năm 2008

Xem thêm ›